Theme-my-login WordPress Plugin

Theme-my-login Plugin Vulnerabilities

2014-08-01 Theme My Login 6.3.9 - Local File Inclusion fixed in version 6.3.10