WordPress Plugin Vulnerabilities

0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Name Published Title
LayerSlider 2017-05-16 LayerSlider <= 6.2.0 - CSRF / Authenticated Stored XSS & ...
LayerSlider 2017-05-16 LayerSlider <= 6.2.0 - CSRF / Authenticated Stored XSS & ...
LayerSlider 2017-05-16 LayerSlider <= 6.2.0 - CSRF / Authenticated Stored XSS & ...
Lead-Octopus-Power 2014-09-27 Lead-Octopus-Power Plugin - SQL Injection